Strona główna/Regulamin

Regulamin

Regulamin XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2023” 

 1. Prawo uczestnictwa konkursie ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Wpisowe za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika. Wpisowe nie podlega zwrotowi, gdy uczeń nie weźmie udziału w konkursie z przyczyn niezależnych od organizatorów.
  2. Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły dokonuje się w wyznaczonym terminie na stronie internetowej konkursu: www.fox.bielsko.pl zgodnie z zaleceniami zawartymi w znajdującej się tam instrukcji e-rejestracji.
  3. Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:
  a. kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
  b. kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
  c. kategoria DUCKS dla klas VII i VIII szkół podstawowych,
  d. kategoria LIONS dla klas I i II liceów ogólnokształcących i techników, dla klas I, II i III szkół branżowych I stopnia,
  e. kategoria EAGLES dla klas III i IV liceów ogólnokształcących, klas III, IV i V techników, dla klas I i II szkół branżowych II stopnia.
  4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut, rozpoczynającego się między godziną 8.00 a 8.30.
  5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej wskazanej przez koordynatora regionalnego, pod nadzorem nauczyciela - szkolnego opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.
  6. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Dla kategorii Kittens jest po 5 pytań o każdym stopniu trudności, a dla pozostałych kategorii po 10 pytań o każdym stopniu trudności. Zasady punktacji są następujące:
  a. za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,
  b. za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
  c. w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
  7. „Na starcie” uczeń startujący w kategorii Kittens otrzymuje 15, a w pozostałych kategoriach - 30 punktów dodatkowych. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens - 75, a w pozostałych kategoriach - 150.
  8. Uczestnik rozwiązuje test i zaznacza odpowiedzi na specjalnej karcie. Kartę należy wypełniać tylko kolorem czarnym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości. Prawidłowe wypełnienie przez uczestnika karty odpowiedzi jest elementem konkursu.
  9. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom konkursu, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu. Szkolni opiekunowie konkursu informują uczestników konkursu o osiągniętych przez nich wynikach.
  10. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata określa organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników ze stanina ósmego.
  11. Status osiągniętych przez uczestników konkursu wyników jest następujący: laureat równy jest I miejscu, wynik bdb - II miejscu, a wynik db - III miejscu.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników konkursu w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy tych uczestników oraz przeprowadzenia testu kontrolnego.
  13. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.
  14. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu, po wnikliwym zbadaniu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji o dyskwalifikacji.
  15. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.
  16. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela - szkolnego opiekuna konkursu. W przypadku zespołu szkół dyrektor może wskazać opiekuna osobno dla szkoły podstawowej i osobno dla szkoły ponadpodstawowej.
  17. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do wyniku (laureat, bardzo dobry, dobry).
  18. W przypadku sytuacji wprowadzenia powszechnej nauki zdalnej w terminie konkursu,
  organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

do góry