Strona główna/Obowiązki

Obowiązki

Informacje dla Szkolnego Opiekuna Konkursu FOX 2023

Nauczyciel - Szkolny Opiekun Konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg Konkursu FOX w swojej szkole, a w szczególności za:

 1. Zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami regionalnego koordynatora konkursu związanymi z organizacją bieżącej edycji konkursu w regionie.
 2. Poinformowanie uczniów w swojej szkole o terminie i tematyce konkursu oraz obowiązującej lekturze.
 3. Prawidłowe, terminowe zgłoszenie uczestników i dokonanie wpłaty za udział w konkursie. Zgłoszenie grupowe należy dokonać postępując zgodnie z instrukcją e-rejestracji zamieszczoną na stronie internetowej konkursu, a wpłatę uiścić przelewem na konto wskazane przez system. Zgodę na udział w konkursie podpisaną przez dyrektora najlepiej jest przesłać do koordynatora regionalnego drogą elektroniczną.
 4. Wydrukowanie, po zalogowaniu na  konto utworzone dla swojej szkoły (zakładka „Pliki do pobrania”) i przekazanie uczniom, a potem zebranie podpisanych przez rodziców (opiekunów) oświadczeń „Zgoda na udział ucznia w konkursie” i przechowanie ich w szkole do końca roku szkolnego (31 sierpnia 2023 r.). 
 5. Systematyczne logowanie się w systemie i sprawdzanie informacji zamieszczanych na stronie konkursu oraz danych na koncie szkoły, tj. czy została odnotowana wpłata i zgoda na przeprowadzenie konkursu w szkole oraz czy są już dostępne wyniki osiągnięte przez uczniów.
 6. Uzgodnienie z uczestnikami konkursu i ich rodzicami sposobu zakupu lektur przewidzianych do przeczytania w konkursie. Zaleca się składanie w wydawnictwie  zamówień grupowych.
 7. Dopilnowanie odbioru kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników i przechowanie ich do dnia konkursu.
 8. Wydrukowanie z konta utworzonego dla swojej szkoły właściwych testów w ilościach odpowiadających  liczbie zgłoszonych w poszczególnych kategoriach uczestników i przechowanie ich w bezpiecznym miejscu do momentu rozpoczęcia konkursu.
 9. Zgodny z regulaminem przebieg konkursu , w tym samodzielną pracę uczniów.
 10. Dostarczenie / odesłanie, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób oraz na adres wskazany przez koordynatora regionalnego, zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, w przypadkach szczególnych, w dniu następnym. W przypadku odsyłania kart odpowiedzi pocztą należy przesyłkę nadać jako poleconą, priorytetem.
 11. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
 12. Odbiór, w sposób ustalony przez koordynatora regionalnego, nagród i dyplomów, a potem przekazanie ich nagrodzonym uczestnikom.
 13. Ochronę danych osobowych uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie tych danych.
do góry